hledej

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Homeer.cz

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto podmínky upravují ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Home Easy Realization s.r.o., IČ: 07669747, se sídlem Turistická 452/32, Medlánky, 621 00 Brno (dále jen „provozovatel“) a třetími osobami, objednateli služby homeer.cz (dále jen „objednatel“) vznikající ze smluv o poskytování služeb ohledně poskytování propagačních služeb provozovatelem (dále jen "smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese homeer.cz (dále jen "webová stránka“) při jejich podnikatelské činnosti.

1.2 Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb.

1.3 Smluvní strany si ve smyslu ust. § 1752 občanského zákoníku ujednávají, že provozovatel je oprávněn tyto podmínky měnit či doplňovat. Změna či doplnění bude objednateli oznámena písemně na jím uvedenou elektronickou adresu. Objednatel je oprávněn tuto změnu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od oznámení změny odmítnout a smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Není-li smluveno či obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, činí výpovědní doba 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi ze strany objednatele. V opačném případě, nedojde-li k tomuto odmítnutí, stávající obchodní podmínky pozbývají účinnosti a nová verze podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1.4 Výkladová ustanovení jednotlivých pojmů:

1.4.1 Provozovatel provozuje internetovou službu Homeer, která slouží k prezentaci a propagaci nabízených produktů z vybraných obchodů, dále k prezentaci a propagaci vybraných služeb a řemesel (dále jen “nabídky”). Služba je dostupná na internetové adrese https://www.homeer.cz.

1.4.2 Objednatel je registrovaný uživatel služeb provozovatele a současně zadavatel nabídky na internetovém serveru provozovatele. Nabídkou se rozumí nabídka zboží nabízené objednatelem na jeho stránkách, dále nabídka vybraných služeb a řemesel, vše zobrazované prostřednictvím serveru Homeer.

1.4.3 Návštěvník internetového systému Homeer je uživatel sítě internet, který vyhledává nabídky na službě Homeer.

1.4.4 Pro účely těchto podmínek se produktem bude rozumět nabízené zboží, služba nebo řemeslo (řemeslníci).

 

2 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ UZAVŘENÍ

2.1 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb činí objednatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů provozovateli kliknutím na tlačítko "Registrovat se“ (dále jen "oferta“). Pro účely oferty se vylučuje aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Údaje uvedené objednatelem v registračním formuláři jsou pro účely těchto podmínek považovány za správné.  Provozovatel je oprávněn ověřit identitu objednatele a správnost objednatelem uváděných údajů (např. telefonickým dotazem, dotazem na objednatelem uvedenou elektronickou adresu, aj.).

2.2 V reakci na ofertu objednatele doručí provozovatel objednateli na objednatelem uvedenou elektronickou adresu informace nutné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen "akceptace“). Pro účely akceptace se vylučuje aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

2.3 Objednatel bere na vědomí, že provozovatel není povinen akceptovat nabídku objednatele, který dříve svým jednáním podstatně porušil smlouvu o poskytování služeb.

2.4 Náklady smluvních stran vynaložené při kontraktaci si každá ze stran hradí sama. Žádná ze stran vůči druhé nemá nárok na náhradu těchto nákladů.

 

3 SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU OBJEDNATELEM

3.1 Uzavřením smlouvy objednatel získá přístup ke svému uživatelskému účtu a možnost přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Z tohoto rozhraní je objednateli umožněno spravovat svůj účet, tedy zejména spravovat své údaje či jiné uložené informace, vkládat příspěvky, fotografie či jiné obdobné informace a data, přistupovat k těmto svým údajům, měnit nastavení služby, aj. (dále jen „uživatelský účet“). V rámci uživatelského účtu jsou objednateli poskytovány rovněž informace:

        • týkající se aktuálního stavu nevyčerpaných kreditů a aktuální cena za tzv. kliknutí (v sekci zboží) a
        • informace týkající se typu verze (základní, plná), cenové paušální balíčky pro možnost předplacení plné verze a v případě, má-li objednatel předplacenou verzi plnou, pak doba, po kterou tato plná verze trvá (v sekci služeb a řemesel).

3.2 Objednatel se zavazuje, že na svém uživatelském účtu bude uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Takto je povinen počínat si po celou dobu užívaní služby homeer.cz. Dále se objednatel zavazuje, že osobní údaje uvedené v uživatelském účtu bude objednatel při jakékoliv jejich změně neprodleně aktualizovat tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu.

3.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci služby nebude ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná. Dále se objednatel zavazuje, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná obdobná práva (práva k duševnímu vlastnictví).

3.4 Přístup ke službě je určen výhradně pro objednatele. Každý objednatel může mít přístup toliko k jednomu uživatelskému účtu. Přístup k uživatelskému účtu a jeho následné používání je bezplatné. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu provozovatele umožnit užití služby třetím osobám.

3.5 Přihlašování do uživatelského účtu je vázáno na přihlašovací jméno a heslo. Objednatel je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě.

3.6 Provozovatel má právo objednateli znemožnit využívání uživatelského účtu, a to zejména tehdy, poruší-li objednatel své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb.

3.7 Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená objednatelem v uživatelském účtu.

 

4 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ PŘEDMĚT

4.1 Objednatel se po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb zavazuje, že:

4.1.1 bude provozovateli poskytovat informace o svých produktech za účelem jejich zobrazování na webové stránce, a to ve formě tzv. feedu (v sekci zboží) nebo vyplněním údajů či jiných informací do karty objednatele (v sekci služeb a řemesel). Smluvní strany berou na vědomí, že podoba feedu podle předchozí věty se může po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit,

4.1.2 bude platit provozovateli za zobrazování vybraných informací o produktech objednatele na webové stránce odměnu, a to v souladu s čl. 5 těchto podmínek.

4.2 Provozovatel se po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb zavazuje, že:

4.2.1 budou vybrané informace o produktech objednatele zobrazovány na webové stránce, a to, není-li smluveno jinak, s uvedením hypertextového odkazu na internetovou stránku objednatele (v sekci zboží) nebo přímo na kartě objednatele nacházející se na webové stránce (v sekci služeb a řemesel),

4.2.2 že zpřístupní objednateli informace týkající se produktů objednatele zobrazovaných na webové stránce.

4.3 Má-li pro to důležité důvody, může objednatel využívání služby pozastavit. V takovém případě je nutné se obrátit na provozovatele, který využívání služby - po dobu trvání důvodů pro pozastavení ze strany objednatele – pozastaví. Kontaktovat provozovatele za tímto účelem je možné jak telefonicky na čísle +420 773 779 676, tak písemně na elektronickou adresu podpora@homeer.cz. Po dobu takového pozastavení využívání služby nebudou vybrané informace o zboží objednatele zobrazovány provozovatelem na webové stránce (sekce zboží) nebo budou informace objednatele zobrazovány pouze v základní verzi (sekce služeb a řemesel). Není-li smluveno jinak, po dobu trvání pozastavení využívání služby nenáleží provozovateli odměna.

4.4 Provozovatel si vyhrazuje a objednatel současně bere na vědomí, že nahrání feedů a tedy i následné zobrazení informací poskytnutých objednatelem v rámci těchto feedů může, zejména v závislosti na velikosti souboru, trvat až 48 hodin.

4.5 Objednatel dále bere na vědomí, že informace poskytnuté objednatelem provozovateli jsou provozovatelem zveřejňovány na webové stránce v té podobě, v jaké mu byly objednatelem poskytnuty. V případě, že jsou poskytnuty provozovateli chybné informace, dojde rovněž provozovatelem ke zveřejnění takovýchto chybných informací i na webové stránce. Provozovatel nemá povinnost provádět preventivní ani následnou kontrolu informací poskytnutých objednatelem. Výše uvedená pravidla se týkají rovněž informací poskytnutých objednatelem provozovateli v rámci feedu.

 

5 ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Registrace objednatele je provozovatelem poskytována zdarma.

5.2 PODMÍNKY PRO SEKCI ZBOŽÍ

5.2.1 Objednatel se zavazuje hradit provozovateli odměnu za jednotlivá odchozí kliknutí návštěvníka na stránky objednatele. Cena za kliknutí je stanovena konkrétními cenovými podmínkami, platnými v době provedení kliknutí, zveřejněnými vždy v rámci uživatelského účtu objednatele (dále jen „aktuální ceník“). Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu aktuálního ceníku.

5.2.2 Není-li smluveno jinak, odměna provozovateli bude objednatelem hrazena ve formě předplatného (dále jen jako „kredit“), přičemž aktuální zůstatek nevyčerpaného kreditu je uváděn v rámci uživatelského účtu jako „Váš kredit“.

5.2.3 Čerpání služby objednatelem bude provozovatelem umožněno od okamžiku připsání částky kreditu na účet provozovatele. K tomu může objednatel využít vybrané bezhotovostní platební metody. Platbu za účelem získání kreditu může objednatel provést jak před vložením feedů, tak po jejich vložení.

5.2.4 V případě nedostatečné výše kreditu dojde k přerušení zobrazování zboží objednatele na webové stránce provozovatele, přičemž provozovatel nemá povinnost o tomto objednatele informovat. V takovém případě bude čerpání služby objednatelem odloženo do doby, než bude částka kreditu opět připsána na účet provozovatele.

5.2.5 Vypoví-li objednatel smlouvu o poskytování služeb z důvodu vyhrazené změny obchodních podmínek provozovatelem do 14 dnů od oznámení této změny provozovatelem dle čl. 1.3 těchto podmínek, má nárok na vrácení celé částky nevyčerpaných kreditů (100 % nevyčerpaných kreditů). Učiní-li objednatel výpověď po výše uvedené lhůtě, postupuje se podle čl. 5.2.6.

5.2.6 Vypoví-li objednatel smlouvu o poskytování služeb z jiných důvodů, nežli je uvedeno v předchozím odstavci, má nárok toliko na vrácení poloviny z celé částky nevyčerpaných kreditů (50 % nevyčerpaných kreditů).

5.2.7 Provozovatel zaznamenává každé kliknutí ze svých internetových stránek mířící na internetovou stránku objednatele a vypočítává odměnu, na kterou mu tímto vzniknul nárok. Provozovatel se zavazuje vést veškeré záznamy a dokumentaci tak, aby přehled odměn byl srozumitelný, prokazatelný a přezkoumatelný. V případě pochybnosti objednatele o správnosti tohoto přehledu poskytne provozovatel objednateli tyto záznamy a dokumentaci v rozsahu potřebném ke kontrole.

5.2.8 Provozovatel bude vyvíjet úsilí, aby nebylo možné zmanipulovat odměny získané za kliknutí.

5.2.9 Je-li smluvena platba odměny formou dodatečné fakturace, je odměna provozovatele splatná vždy měsíčně, a to bezhotovostně na účet provozovatele do 14 dnů od vystavení faktury za předcházející kalendářní měsíc. Informace k platbě včetně čísla účtu provozovatele a variabilní symbol platby obdrží objednatel v pokynech k platbě. Provozovatel je v případě prodlení objednatele s placením odměny provozovatele oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči objednateli, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků objednatelem.

5.3 PODMÍNKY PRO SEKCI SLUŽEB A ŘEMESEL

5.3.1 V sekci služeb a řemesel má objednatel možnost výběru mezi základní verzí a plnou verzí. Základní verze je objednateli poskytována bezplatně a obsahuje toliko základní veřejně přístupné informace o objednateli.

5.3.2 Objednatel má možnost v rámci svého uživatelského účtu zvolit zobrazování své karty na webové stránce v plné verzi. V takovém případě může do své karty libovolně vyplňovat údaje, vkládat různé příspěvky, fotografie, videa či jiné obdobné informace a data. V plné verzi se objednatel zavazuje hradit provozovateli odměnu paušálně, výběrem jednoho z cenových balíčků, a to za ceny platné v době nákupu. Čerpání služby v plné verzi bude objednateli provozovatelem umožněno od okamžiku připsání odpovídající částky za vybraný cenový balíček na účet provozovatele. K tomu může objednatel využít vybrané bezhotovostní platební metody.

5.3.3 Podle výběru konkrétního cenového balíčku je využívání služby v plné verzi poskytováno vždy na určitou dobu. Uplynutím této doby využívání služby v plné verzi končí a automaticky se přepne do základní verze. Okamžikem připsání odpovídající částky za vybraný cenový balíček bude využívání služby v plné verzi opět obnoveno. Informace o délce doby, po kterou je mu umožněno využívání služby v plné verzi, je objednateli poskytována přímo na jeho uživatelském účtu.

5.3.4 Provozovatel si u jednotlivých cenových balíčků vyhrazuje právo na změnu jejich ceny. Změny ceny u jednotlivých cenových balíčků se nedotýkají cenových balíčků zakoupených objednatelem před touto změnou - tyto cenové balíčky doběhnou podle ceny aktuální v době jejich nákupu.

5.3.5 Vypoví-li objednatel smlouvu o poskytování služeb z důvodu vyhrazené změny obchodních podmínek provozovatelem do 14 dnů od oznámení této změny provozovatelem dle čl. 1.3 těchto podmínek, má nárok na vrácení poměrné částky zaplacené za cenový balíček za měsíce, po které již službu v plné verzi nebude objednatel dále využívat, a to vzhledem k celkové době, na kterou bylo využívání služby v plné verzi zaplaceno.

5.3.6 Vypoví-li objednatel smlouvu o poskytování služeb z jiných důvodů, nežli je uvedeno v předchozím odstavci, nemá nárok na vrácení jakékoliv částky zaplacené za cenový balíček.

 

6 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Objednatel se zavazuje, že v rámci služby nebude používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

6.2 Zakazuje se, aby objednatel jakkoliv vyvíjel činnost, která by byla způsobilá znemožnit či omezit provoz serveru provozovatele, na kterém je služba provozována, popř. prováděl jiné útoky na tento server či byl při takové činnosti nápomocen třetí osobě.

6.3 Provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za stav programového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

6.4 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti provozovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 1914 a násl. občanského zákoníku. Provozovatel odpovídá objednateli pouze za zaviněné porušení právních povinností.

6.5 Objednatel souhlasí s využíváním jeho anonymizovaných dat uložených v rámci služby pro analytické účely, a to i po zániku smlouvy o poskytování služeb.

6.6 Vznikne-li ve smyslu těchto podmínek objednateli nárok na vrácení peněžních prostředků, které zaplatil za účelem možnosti využívání služby homeer.cz (kredit, cenový balíček), provozovatel tyto peněžní prostředky v odpovídající výši vyplatí objednateli nejpozději do 30 dnů od skončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb.

 

7 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

7.1 Objednatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany provozovatele souvisejících se službami nebo podnikem provozovatele na adresu objednatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.

7.2 Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné závazky provozovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle věty první tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

 

8 LICENCE

8.1 Objednatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout provozovateli licenci ke všem předaným informacím o produktech a jejich jednotlivým prvkům, tedy včetně všech fotografií produktů a dalších podkladů souvisejících s produkty, jež podléhají ochraně autorským právem či jiným právem k duševnímu vlastnictví (dále společně jen jako „dílo“).

8.2 Licence k dílu je poskytována k užití sdělování díla veřejnosti (zejména prostřednictvím internetu) bezúplatně, a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Dílo může být provozovatelem využito v reklamě či v rámci jiné propagace, přičemž za tímto účelem může provozovatel poskytovat třetím osobám podlicence k tomuto dílu. Licence k dílu je poskytnuta na dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a dále na dobu po skončení trvání smlouvy o poskytování služeb, a to za podmínky, že u díla bude uveden hypertextový odkaz na internetovou stránku objednatele.

8.3 Provozovatel se zavazuje, že neposkytne přístup k feedu objednatele třetí osobě.

 

9 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A JEJÍ TRVÁNÍ

9.1 Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením, přičemž je uzavírána na dobu neurčitou.

9.2 Kromě případů v těchto podmínkách výslovně uvedených může být smlouva o poskytování služeb také vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.

9.3 Poruší-li objednatel některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (vč. dokumentů, které jsou její nedílnou součástí) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, provozovatel je oprávněn smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto odstavce je účinná okamžikem doručení objednateli. Není-li smluveno či obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

9.4 Objednatel bere na vědomí, že v případě ukončení smlouvy o poskytování služeb může dojít k odstranění všech informací vložených objednatelem či provozovatelem pro objednatele v rámci služby.

 

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že takovýto vztah se řídí českým právem.

10.2 Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

10.3 Je-li některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, popř. se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4 Objednatel souhlasí s oprávněním provozovatele případně postoupit práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu.

10.5 Nesjednají-li si smluvní strany jinak, veškerá právní jednání v rámci korespondence smluvních stran, která mají být učiněna v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb, musí být doručena druhé smluvní straně písemně, a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v posledním odstavci tohoto článku (viz 10.7). Zpráva je v takovém případě doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

10.6 Smlouva o poskytování služeb včetně těchto podmínek je provozovatelem archivována pro jeho soukromé účely a není tudíž veřejně přístupná.

10.7 Kontaktní údaje provozovatele: adresa: Turistická 452/32, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika, adresa elektronické pošty: podpora@homeer.cz.